Jack Maessen 2012

2012 - Prins Jack IV Maessen & Prinses Willeke

Tot Prins van de Bessemebènjers is oetgerope Jack Maessen. Hae zal regere es Prins Jack IV. In dit amb wurd-er biegesjtange door ziene partner Willeke.

Zaoterdig 9 jannewarie is Jack in Sanderbout gebaore. De vastelaovesvereiniging mit de hermenie kaome sjus d’n hook óm en mit de sjlaag van de dikke tróm kaom hae op dees welt.

De vastelaovend is ‘m dus al vanaaf ’t eëste laevesleech mit de paplaepel ingegaote. Mer waat wilse, de pap is 38 jaor bie de Raod van 11 van de Koelköp gewaes, de mam 34 jaor bie de Rozeknupkes (vrouwluuj van de raod van 11), zien zuster 16 jaor Dansmarieke, de broor Prins in 1969-1970.
Aoh, jao, dao waar auch nog de kleinste sjnaak in hoes, dae dan neet koos waere achtergelaote en mit alles in de vastelaovestied woord mitgenómme. In 2001 is hae in Bor kómme wone, in ‘t Städge. In ziene wirktied is hae Project Consultant en vertèlt anger bedrieve wie zie ‘t bèste Project Management kènne doon …. en ze geluive häöm auch nog. Auch boete wirktied is hae altied drök bezig. Mit zien passie veur ‘t moterrieje, eine dikke bendj ónger zien vot en mit eine flinke blok tösje de bein haet hae al hawf Europa doorgetoerd.

Ofsjoan ‘t neet aan zien taijje te zeen is (hae is toch aardig gesjpierd in boekomvank) is hae auch redelik sportief bezig. Jaorelank in de gool gestjange op ‘t voetbalveldj en noe waekeliks nog aan ‘t vollieballe. En dan is d’r auch nog zien passie veur ‘t ieshokkie. Neet zelf aan ‘t doon maar kieke nao ein van de sjnelste sjporte van de waereld en aktief helpe es vriewilliger veur de jeug van de Smoke Aeters oet Gelaen. Dao haet hae auch dik veer jaor geleje zien maedje Willeke leëre kènne. Òm häör toen te wènne haet hae zeker ‘n kerteer lank al zien gooj eigensjappe vertèld (neet dat hae d’r zoaväöl haet, maar hae haet flink euverdreve) De lètste vief sekonde zag hae auch dat hae bie de vastelaovesvereiniging de Bessemebènjers in Bor waor ……. en toen zag ze drek “JAO”

Willeke is gebaore in Aelse op 23 december (bienao ein hauf krisèngelke maar waal al ein gans èngelke veur de Prins) maar nao ein jaor ginge ze al verhoeze nao Baek en dao is ze opgegreud es Pottentaotinneke. Later is ze gaon wone in Gelaen. Maar auch al wie ze jónk waar in Baek woord in häör femilie jeder jaor flink vastelaovend gevierd, dus ze wis auch al vreug van wante …….. en van feëste. Nao heur sjoaltied haet Willeke ummer gewirk in de horeka. Dat deit ze dan auch noe nog ummer mit väöl leefde in de ketering. Mènnigein zal häör auch kènne es ze ‘ns biesprunk en oethulp in ózze tempel de Sjoester achter de bar.

Maar auch zie is sjportief bezig gewaes: paerdrieje, pletsje en zjwömme. En dan is d’r natuurlik auch nog de gezamelikke klik mit ’t ieshokkie. Auch daonao kiekend, sjus wie de Prins. Dao haet ze ózze Prins dus veur ‘t eës gezeen en doon ze noe same vriewilligerswirk veur de jeug. Toen ze zich leërde kènne haet ze eës nog achterop de motor bie de Prins gezaete maar óngertusje deilt zie mit häöm in de zomermaonje auch de passie veur ‘t moterrieje op häöre eige ……. raoze moter.

Same mit ózze Prins löp ze al drie jaor mit bie de Bessemebènjers. Eës verlaege, mer noe is ze al gans aangepas, haet auch zie dae sjoane en prachtige vastelaovend in Bor leëre kènne.

Veur beide is ‘t dan auch ein heële groate eër om dit jaor es Prins Jack de IV en Prinses Willeke de scepter te maoge drage van ‘t sjoane Bessemebènjersriek.

———-

Proklamatie

Weer, Prins Jack IV en prinses Willeke, aangeweze òm te regere euver ‘t Bessemebènjersriek, make bekènd dat:

Ten 1ste
Veer tweë zeen ontzettend greuëtsj dat veer dit jaor Prins en Prinses maoge zeen van zoan geweldige Road van 11 in zoan geweldig Bor

Ten 2de
Dat v’r oos kènjer, femielie en vrunj alvas óntzettend wille bedanke veur de hulp en hun steun de kómmende daag

Ten 3de
Same mit uch, miene wieze raod, de jeug en seniorepaar gaon veer dit jaor Bor alvas opwerme veur ein geweldig jubileumjaor, zoadat dit ‘t groatste sjpiktakel wurd in de omgaeving

Ten 4de
Dat ich d’r auch nog ‘ns greuëtsj op bèn óm de Prins te maoge zeen dae ‘t 6 X 11 jubelejumjaor van de Bessemebènjers äöpent ‘t volgend sezoen op vriedig de neugende november 2012

Ten 5de
Mer in de kómmende daag, auch bie ein glaeske beer of wien, vraog ich uch: Denk nao veurdat get wurd gezag, want dèks vervunk de traon de lach

Ten 6de
Veer dit jaor auch wille dènke aan de kranke die weer mit oze lach op wille beure en de bejaarde, die ós tensjlotte dae lach geleërd höbbe

Ten 7de
Mer auch, dat v’r allemaol mit dees daag effe ós zörg in dees welt kènne vergaete en same kènne genete van ’t sjoane vastelaovesleave

Ten 8ste
Veer uch, en veural de Raod, belaove dat v’r ós dit jaor wie ummer auch neet zulle gedrage en toch weer es de lètste heives zulle gaon

Ten 9de
Dat ich haup dat dit jaor weer väöl vinsters verseerd zulle zeen mit ‘t tema en veer euveral ós sjoan road-gael-greune bessemebènjersvaan maoge zeen wappere

Ten 10de
Wie geer wèt besjteit ós sjtad oet drie sjtadsdeile (Zitterd-Gelaen en Bor). Loat ‘t noe heëlemaol neet toevallig zeen, maar bewus gekaoze, dat eine jóng van de Koelköp (Zitterd) en ein maedje van de Flaarisse (Gelaen) same bie de Bessemebènjers (Bor) de scepter wille gaon zjwèjje euver ‘n groate vastelaovesfemielie in Bor

Ten 11de
Miene groatste wunsj is echter dat, es veer op esjelegoonsdig ‘t esjkruutske kriege, veer allemaol taege gans Limburg kènne zègke: In Bor wurd de sjoanste Vastelaovend gevierd,
“Bekiek uch dat mer ‘ns”

Alaaf!

Aldus opgeteikend en aafgerope op 7 jannewarie 2012

Sjponzers